کارخانجات نساجی فردوس

کارخانجات نساجی فردوس در اواخر سال 1381 بامشارکت سازمان گسترش و نوسازی با سهامداران مردمی ( حدود 17000 نفر از مردم خراسان جنوبی) 
و با مدیریت آقای مهندس احد کرمانی تاسیس شد (بیشتر بدانید)