اهداف اصلی کارخانجات نساجی فردوس

* توسعه صنعت ریسندگی و رونق کسب و کار

* ایجاد صنایع پایین دستی و وابسته با هدف کاهش مشکلات اجتماعی منطقه