ماموریت کارخانجات نساجی فردوس

* ایجاد ارزش افزوده جهت سرمایه های 17000 سهامدار بومی از شهرهای فردوس، سرایان، بشرویه...

* ایجاد اشتغال برای جوانان بیکار مقیم شرق کشور